بهداشت روانی

صدیقه کبریلازم است قبل از هر چیز بهداشت روانی را تعریف نماییم بهداشت روانی در مفهوم عام خود یعنی سلامت فکر و تعادل روانی و دارا بودن خصوصیات مثبت روانی و راههای دست یابی به سلامت فکر و روح که برای تعالی و تکامل فردی و اجتماعی انسانها با پرداختن به آن روشن می شود البته در مفهوم تخصصی خود، رشته ای از بهداشت است که افراد تحصیلکرده و دارای مهارت و تجربیات خاص به نحوه آموزش آن به مردم اقدام می کنند اصول بهداشت روانی مطابق تحقیقات موجود به شکل زیر بیان می شود:

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
روانی ,بهداشت ,بهداشت روانی